หน้าหลัก
 แนะนำบทเรียน
 คู่มือการใช้บทเรียน
 เว็บบอร์ด
 ครูผู้จัดทำ
 
 
 
 แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่องที่ 3 การสร้างข้อความ
เรื่องที่ 4 ตกแต่งด้วยภาพ
เรื่องที่ 5 การใส่ตาราง
เรื่องที่ 6 เชื่อมโยงข้อมูล
เรื่องที่ 7 การใช้มัลติมีเดีย
เรื่องที่ 8 ออกแบบเลย์เอาท์
เรื่องที่ 9 สร้างเฟรมเซต
เรื่องที่ 10 สร้างเทลมเพลต
 แบบทดสอบหลังเรียน
 
 
 
 ปี 2557
 ปี 2558
 ปี 2559