บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์

เรื่อง Software

รายววิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

http://www.kruya.in.th/software/

Screenshot 2