บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์

เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือข่าย

รายววิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

http://www.kruya.in.th/network/

Screenshot 3